(0372) 52-22-63

etcchv@ukr.net

Державне підприємство
«Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці»

Надання послуг

Мета діяльності підприємства

Підприємство створене з метою проведення робіт та надання послуг з питань промислової безпеки і охорони праці, проведення навчання працівників з цих питань, а також для експертно-технічної підтримки державного нагляду в галузі охорони праці та промислової безпеки.

Завдання та види діяльності

ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ:

— проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення машин, устаткування та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;

— машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва перед одержанням дозволу Держнаглядохоронпрацi на їх експлуатацію;

— стану будівель, споруд, машин i обладнання;— технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативним актам про охорону праці;

— аналітичної частини планiв ліквідації аварiйних ситуацій (ПЛАС).

— декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.


ПРОВЕДЕННЯ:


— експертного обстеження (технічного діагностування) стану металоконструкцій, зварних i заклепочних з'єднань, основних деталей устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі об'єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтовидобувних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідйомних споруд, які відпрацювали нормативні терміни;

— технічного огляду і обстеження устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд та електроустаткування;

— обстеження електровимірювальних лабораторій та лабораторiй контролю якостi матерiалiв;

— руйнівного та неруйнівного контролю зразкiв i матерiалiв, зварних з'єднань металоконструкцiй;

— електровимірювальних робіт;

— обстеження суб'єкта господарської діяльності щодо спроможності забезпечити ним додержання вимог нормативно-правових актiв з охорони праці під час виконання робiт підвищеної небезпеки та експлуатації об'єктiв, машин, механізмiв, устаткування підвищеної небезпеки;

— обстеження суб'єкта господарської діяльності щодо спроможності проводити навчання з питань охорони праці;

— державного технічного огляду великотоннажних автомобілів та іншіх технологічніх транспортних засобiв, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

— навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, навчання осiб, вiдповiдальних за нагляд та безпечну експлуатацiю виробничих будiвель i споруд, атестацiю зварникiв i фахiвцiв неруйнiвного контролю, а також здійснення експертної оцiнки матеріально-технічної бази i програмно-методичного забезпечення навчальних закладів, які проводять навчання з питань охорони;

— навчання водіїв, які перевозять небезпечні вантажі;

— підготовка уповноважених, діяльність яких пов'язана з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів автомобільними дорогами;

— обстеження та паспортизації виробничих будiвель та споруд;

— вимірювання ефективності аспіраційних i вентиляцiйних систем з складення (заповненням) паспортiв;

— ідентифікації об'єктiв підвищеної небезпеки з складанням повідомлення про результати ідентифікації;

— розроблення планiв ліквідації аварiйних ситуацій (ПЛАС);

— розроблення технічних умов на перевезення автомобільним транспортом небезпечних вантажів.


НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:


— роботодавцям з питань організації роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, охорони надр та використання мінеральних ресурсів.

Зразки заяв:
Директору ДП «Чернівецький ЕТЦ» 
від ________________________________________________
                         (від назва підприємства, організації, установи, ПП)
адреса:_______________________________________
телефон:_____________________________________
Індивідуальний податковий №_________________________
         Код ЄДРПОУ       (ідентифікаційний):______________________
        сфера діяльності:_____________________________________ 
       вид форми оподаткування______________________________               
ЗАЯВКА НА НАВЧАННЯ
 
Прошу провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці у посадових осіб:          
№ з/п
Прізвище, ім’я та по батькові
Посада
Освіта
Рік народження
1.
 
 
 
 
 
а саме:
         із загальних питань охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки;
         Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;
         Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС;
         Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;
         Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
         Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;
         Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів;
         Правил будови і безпечної експлуатації підйомників;
         Правил безпеки систем газопостачання.
           Правила техніки безпеки при розробці корисних копалин відкритим способом                             
При потребі провести навчання та перевірку з інших відповідних Правил вписати їх у заявку.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
 
Примітка. Обов’язково зазначити повну назву підприємства  та код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код), контактний телефон.
 
   Керівник                                     _______________________                                                 (___________________)
(посада)   м.п.                                                 (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)
 
 

 

  
 
 
 
Директору ДП «Чернівецький ЕТЦ» 
від __________________________________________
                 (назва підприємства, організації, установи, ПП)
____________________________________________________________________
адреса:_______________________________________
телефон:_____________________________________
сфера діяльності: _____________________________
Код ЄДРПОУ ________________________________
(ідентифікаційний номер)
Індивідуальний податковий № __________________
вид форми оподаткування______________________
 
З А Я В А
 
Просимо виконати експертизи  стану  охорони праці  та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за адресою:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
та видати експертний висновок для отримання дозволу в органах Держгірпромнагляду України.
 
1.      Підприємство буде виконувати наступні роботи підвищеної небезпеки (Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 Додаток 2):_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Підприємство буде експлуатувати наступне обладнання підвищеної небезпеки(Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 Додаток 3)________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
 - Кількість одиниць машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки: ________________
-  Кількість працівників, які будуть виконувати (виконують) роботи підвищеної небезпеки: ______
 
Оплату гарантуємо.
 
______________________                        ___________________________________________________
               (дата)                                                                                  (посада, ініціали, прізвище, підпис)                            
 
Здав представник «Замовника»  _____________________________________
                                                                                    (підпис)
  Довіреність № ___________ від __________________
 
Разом з заявою додається перелік документів на ____________ аркушах.
 
 
                                                                                                                                                 Додаток 2 до Порядку
 
ПЕРЕЛІК
видів робіт підвищеної небезпеки
 
     1. Технічний  огляд,  випробування,   експертне   обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,  що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання   робіт   підвищеної   небезпеки   та   на  експлуатацію
(застосування)   машин,   механізмів,   устаткування    підвищеної
небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку.
     2. Монтаж,    демонтаж,    налагодження,   ремонт,   технічне обслуговування,  реконструкція  машин,  механізмів,   устаткування підвищеної  небезпеки,  що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів  на  виконання   робіт   підвищеної   небезпеки   та   на
експлуатацію   (застосування)   машин,   механізмів,  устаткування
підвищеної небезпеки.
     3. Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних  речовин  1,  2  і 3 класу небезпеки,  а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря.      4. Вибухові  роботи  та  роботи,  пов'язані  з  використанням енергії вибуху.
     5. Утилізація  зброї,  звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
     6. Газонебезпечні роботи та роботи у  вибухопожежонебезпечних зонах.
     7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
     8. Спорудження  магістральних  газопроводів,  нафтопроводів і продуктопроводів      (нафтопродуктопроводів,      аміакопроводів, етиленопроводів   тощо),   систем   газопостачання   природним  та зрідженим газом.
     9. Роботи з вироблення агломерату,  коксу, розплавів чорних і кольорових  металів та сплавів на основі таких металів,  заготовок для прокатного виробництва,  готового прокату,  металевих  труб  і феросплавів.
     10. Буріння,  експлуатація  та  капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.
     11. Зберігання  балонів,  контейнерів,   цистерн   та   інших ємностей із стисненим,  зрідженим,  отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.
     12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад  1000  В та в зонах дії струму високої частоти.
     13. Підземні та відкриті гірничі роботи.
     14. Маркшейдерські роботи.
     15. Роботи   в   колодязях,   шурфах,  траншеях,  котлованах, бункерах,  камерах,  колекторах,  замкнутому  просторі  (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
     16. Земляні  роботи,  що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
     17. Водолазні роботи.
     18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту,  з перекриття або робочого настилу,  та роботи,  що  виконуються  за  допомогою  підйомних  і підвісних    колисок,   механічних   підіймачів   та   будівельних
підйомників.
     19. Зведення,  монтаж і демонтаж будинків,  споруд, зміцнення їх     аварійних     частин,    електропрогрівання    бетону    та електророзморожування ґрунтів.
     20. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.
     21. Лісосічні  роботи,  трелювання,  транспортування та сплав лісу.
     22. Роботи із збагачування корисних копалин.
     23. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.
     24. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.
     25. Роботи із збереження та переробки зерна.
     26. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.
 
                                          
                                                                                                            Додаток 3  до Порядку
 
ПЕРЕЛІК
машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки
 
 
     1. Устатковання,  пов'язане  з використанням,  виготовленням, переробкою,   зберіганням,   транспортуванням,   утилізацією    чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.
     2. Технологічне устатковання та лінійні частини магістральних газопроводів,      нафтопроводів,            продуктопроводів
(нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).
     3. Технологічне устатковання,  лінійні частини та їх елементи систем  газопостачання  природним  і  зрідженим  газом   суб'єктів господарювання  та  населених пунктів,  а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.
     4. Технологічне   устатковання   систем    промислового    та міжпромислового збору нафти і газу.
     5. Технологічне   устатковання  об'єктів  нафтогазовидобувної промисловості.
     6. Технологічне устатковання для утилізації зброї,  звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
     7. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання.
     8. Устатковання  для  видобутку  та  транспортування корисних копалин відкритим способом.
     9. Конвеєрні стрічки для вугільної,  гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.
     10. Устатковання   для   дроблення,   сортування,  збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів,  технологічне обладнання з переробки природного каменю.
     11. Устатковання   та   технічні   засоби  для  виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і  виробів  на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.
     12. Технологічне    устатковання    хімічної,    біохімічної, нафтохімічної,  нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної,     олійно-жирової,     ефіроолійної,     деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.
     13. Технологічне   устатковання   для    целюлозно-паперового виробництва,   переробки   пластмас,   полімерних   матеріалів   і гумотехнічних виробів.
     14. Електрообладнання,    призначене     для     експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах.
     15. Електричне  устатковання  електричних  станцій  та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.
     16. Парові  і  водогрійні  котли  теплопродуктивністю   понад 0,1 МВт.{  Пункт  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2012-п ) від 10.10.2012 }
     17. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.
     18. Трубопроводи  пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище  110  град.  С,  які  підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.
     19. Вантажопідіймальні  крани  і машини,  ліфти,  ескалатори, траволатори,  канатні дороги,  підйомники,  зокрема будівельні, та фунікулери.
     20. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.
     21. Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та
мобільні.
 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(Держпраці)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТРДЕРЖПРАЦІ»
58003  м. Чернівці  вул. Зелена, 3 тел./факс (0372) 52-22-63, ЄДРПОУ 23246991    etcchv@ukr.net
 
Орієнтовний перелік документів, необхідних для оформлення експертного висновку про дотримання вимог законодавства з питань охорони праці й промислової безпеки суб’єктом господарської діяльності підчас виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року
№ 1107.
 
1.         Заява суб'єкта господарювання.
2.         Довіреність від керівника суб'єкта господарювання особі, яка буде представляти його інтереси в експертній організації.
3.         Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
4.         Копія Довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.
5.          Копія витягу із  Статуту суб'єкта господарювання (перша і остання
сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством).
6.          Копія попередніх дозволів, приписів, результати аудитів, перевірок
наглядових органів тощо (у разі наявності).
7.          Відомості про структуру суб'єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що експлуатують машини,
механізми, устатковання підвищеної небезпеки підвищеної небезпеки).
8.         Витяг із штатного розкладу суб'єкта господарювання (ПІБ, керівники,
спеціалісти, відповідальні особи, що забезпечують вирішення конкретних питань, робітничі професії - у тому числі набуті суміжні, а   також суміщення посад і професій).
9.         Список осіб (ПІБ, посади, професії), затверджений керівником суб'єкта господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки на підприємстві відповідно до НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005  № 15.
10.      Нормативні документи, що регламентують вимоги до проведення робіт.
11.      Нормативні акти підприємства з охорони праці, затверджені керівником суб'єкта господарювання у встановленому порядку.
12.      Організаційно-розпорядчі документи про призначення відповідальних Осіб.
13.               Організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації
системи управління охороною праці, призначення відповідальних осіб, які
безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт, посадових інструкцій працівників тощо.
14.               Документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску
працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки.
15.               Документація системи управління охороною праці (Положення про
систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань
охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо).
16.               Інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях; інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт.
17.               Інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт (висновки експертного обстеження, протоколи
вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції).
18.               Витяги з трудових книжок або довідку про наявних працівників, копії безстрокових трудових договорів, контрактів працівників, що виконують
заявлені роботи.
19.               Документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та
професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що
підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також за професіями, які пов'язані з виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки.
20.               Посадові та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт, та відповідальних осіб.
21.               Програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та перевірки знань власними силами).
22.               Програми проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці.
23.               Відомості про виробничі приміщення суб'єкта господарювання, якщо устаткування встановлено стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про
власність, журнали, акти огляду будівель та споруд, технологічне планування).
24.               Експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУГОСТ 2.601-2006
«Експлуатаційні документи», на устатковання підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 Порядку, що використовується під час проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо).
25.               Технічне завдання, технічні умови (для вітчизняного виробника) та/або виписки з контракту, що визначають обсяги, умови та границі поставки
об'єктів експертизи.
26.               Копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією устатковання підвищеної небезпеки, акт введення в експлуатацію, проведення випробувань (вимірювань), технічного огляду, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів цьому устаткованню, а також устаткованню за допомогою якого виконуються заявлені роботи.
27. Перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту,
журнали обліку та протоколи їх випробувань. Перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів, що забезпечуються працівники, для виконання заявлених робіт.
У разі оформлення, об'єднаного висновку на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки додатково додаються такі документи:
1. Сертифікати підтвердження відповідності – для устаткування закордонного виробництва.
2. Сертифікати  відповідності  (за наявності),  протоколи  сертифікаційних
випробувань (за наявності) - для устаткування вітчизняного виробництва.
3. Сертифікат вибухозахищеності — для обладнання, що експлуатується у
вибухонебезпечному середовищі.
4. Відомості про підтвердження наявності у виробника стандартів, норм,
директив тощо, за якими здійснено проектування та виготовлення заявленого
устаткування.
Надаються копії документів завірені підписом керівника або уповноваженї особи  уб'єкта господарювання, або особиятим підписом фізичної особи підприємця.
За достовірність наданих документів несе відповідальність замовник.