(0372) 52-22-63

etcchv@ukr.net

Державне підприємство
«Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці»

Нормативна база


Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

21.03.2007 № 56

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 квітня 2007 р.

за № 316/13583

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНИХ НАЙМАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ОСІБ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками

осіб з питань охорони праці (далі – Типове положення) поширюється на

підприємства, установи, організації (далі – підприємства) будь-якої

форми власності та виду діяльності.

1.2. Типове положення визначає вимоги до діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

1.3.

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці (далі

– уповноважені з питань охорони праці) обираються на підприємствах, де

немає професійної спілки, для здійснення громадського контролю за

додержанням законодавства про охорону праці.

1.4.

На підприємстві за участю представників роботодавця – власника

підприємства або уповноваженого ним органу (далі – роботодавець),

трудового колективу на підставі Типового положення з урахуванням

специфіки виробництва опрацьовується Положення про діяльність

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, яке

затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу

підприємства.

1.5.

Уповноважені з питань охорони праці обираються простою більшістю

голосів, відкритим голосуванням та на строк визначений загальними

зборами (конференцією) трудового колективу підприємства або цеху,

зміни, дільниці, бригади, ланки тощо.

Уповноваженим

з питань охорони праці не може бути обраний працівник, який згідно з

посадовими обов'язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових

умов праці.

1.6.

Чисельність уповноважених з питань охорони праці визначається

загальними зборами (конференцією) трудового колективу залежно від

конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного

громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному

виробничому підрозділі.

1.7.

Уповноважені з питань охорони праці в місячний термін після обрання за

рахунок роботодавця проходять навчання з охорони праці відповідно до

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з

питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці

України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції

України 15.02.2005 за № 231/10511.

1.8.

У своїй діяльності уповноважені з питань охорони праці керуються

законодавством України, нормативно-правовими актами з питань охорони

праці, статутом (положенням) підприємства та Положенням про діяльність

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

1.9.

Уповноважені з питань охорони праці перевіряють на підприємствах

дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Для

виконання цих обов’язків роботодавець за свій кошт організовує

навчання, забезпечує необхідними нормативно-правовими актами,

довідковими матеріалами з питань охорони праці та звільняє

уповноважених з питань охорони праці від роботи на передбачений

колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

1.10. Методичну допомогу в роботі уповноважених з питань охорони праці надає служба охорони праці підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці співпрацюють з комісією з питань охорони праці підприємства в разі її створення.

1.11.

Уповноважені з питань охорони праці під час виконання своїх

функціональних обов’язків співпрацюють з ланковими, бригадирами,

майстрами, керівниками відповідних структурних підрозділів,

спеціалістами служби охорони праці підприємства, посадовими особами

органів державного нагляду за охороною праці, представниками

профспілкових організацій.

1.12.

Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік

звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового

колективу.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНИХ НАЙМАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ОСІБ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

2.1.

Уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних і

здорових умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених

порушень здійснюють контроль за:

2.1.1 відповідністю нормативно-правових актів з охорони праці:

умов

праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин,

механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стану засобів

колективного та індивідуального захисту, що використовуються

працівниками, проходів, шляхів евакуації та запасних виходів, а також

санітарно-побутових умов;

праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

забезпечення

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами

індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами,

організації питного режиму;

проведення навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з охорони праці;

проходження працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів;

2.1.2

безоплатним забезпеченням працівників нормативно-правовими актами з

охорони праці та додержанням працівниками в процесі роботи вимог цих

нормативно-правових актів;

2.1.3

своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та

обліком нещасних випадків та професійних захворювань;

2.1.4

виконанням наказів, розпоряджень, заходів з охорони праці, у тому числі

заходів з усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань і

аварій, зазначених в актах розслідування;

2.1.5 наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з охорони праці на підприємстві.

2.2.

Уповноважені з питань охорони праці негайно повідомляють майстра,

бригадира чи іншого керівника робіт про будь-який нещасний випадок чи

ушкодження здоров'я, які сталися з працівником на виробництві, та

надають допомогу потерпілому.

2.3. Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у:

2.3.1

опрацюванні відповідного розділу колективного договору (угоди) з питань

охорони праці, комплексних заходів щодо досягнення встановлених

нормативів, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання

випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

2.3.2 розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

2.3.3

розгляді небезпечної для життя чи здоров'я працівника виробничої

ситуації, або для оточуючих працівників, виробничого середовища чи

довкілля у разі відмови працівника виконувати з цих причин доручену

йому роботу;

2.3.4

розгляді, за необхідності, посадовими особами листів, заяв та скарг з

питань охорони праці працівників відповідного трудового колективу;

2.3.5 підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони праці.

3. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Уповноважені з питань охорони праці мають право:

3.1.1

безперешкодно перевіряти на підприємстві стан безпеки і гігієни праці,

додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на об'єктах

підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого його обрав;

3.1.2

вносити роботодавцю обов’язкові для розгляду пропозиції про усунення

виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки та гігієни

праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

3.1.3

звертатися по допомогу до органу державного нагляду в разі, якщо вони

вважають заходи роботодавця з охорони праці недостатніми;

3.1.4

вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого

підрозділу припинення роботи на робочому місці в разі виникнення

загрози життю або здоров'ю працівників;

3.1.5

вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників,

які порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

3.1.6 бути обраними до складу комісії з питань охорони праці підприємства в разі її створення.

4. ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1.

Будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними

обов’язків уповноважених з питань охорони праці не можуть бути

обмежені. Їхнє звільнення або притягнення до дисциплінарної чи

матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих

працівників у порядку, визначеному колективним договором.

4.2.

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до

закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання

тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Начальник управління нормативно-

правового та юридичного забезпечення В.В. Прохоров